Sankara Champagne Bar Nairobi, Kenya photographed by Susan Wong 2012

Sankara Champagne Bar Nairobi, Kenya photographed by Susan Wong 2012

(Visited 19 times, 1 visits today)

Sponsored